Yükleniyor...

Kullanıcı Sözleşmesi Yazdır

1 Aralık 2021 tarihi itibariyle geçerlidir.

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”), Fonzip Yazılım A.Ş. (“Şirket”) ile Fonzip çevrimiçi yazılım hizmetini (“Sistem”) kullanmak için kaydolan tüzel kişilik (“Müşteri”) arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Müşteri veya Müşteri’nin belirlediği Yetkilendirilmiş Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalacak ve takip eden kullanım dönemlerinde (takvim ayı) yenilenmeye devam edecektir.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, Müşteri tarafından, Sistem'in kullanılmasına ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Sistem ve www.fonzip.com'da Sistem'in kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından Müşteri'ye sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Madde 3. Sistem Kullanımı ve Kapsam

Fonzip, sivil toplum kuruluşları, dernek, vakıf gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve şirketler için çevrimiçi kişi, iletişim, etkinlik ve tahsilat yönetim sistemidir. Bu bağlamda Müşteri Sistem'i kullanma amaçlarını gerçekleştirmek için Sistem'i kendi verileri ile kullanabilmektedir. Örneğin; tüzel kişiliği dernek olan bir Müşteri üye aidatlarını çevrimiçi bir şekilde kredi kartı ile tahsil etmek için önce Sistem'e üyelerin kişisel bilgilerini ve bu üyelerin bağış ve aidat borç/alacak bilgilerini girmelidir. Fonzip yani Sistem, Müşteri için bir online hizmet olup, kullanım şekli, sorumluluğu ve Sistem'e girilen verilerin mülkiyeti ve bunlara ilişkin her türlü sorumluluk tamamen Müşteri'ye aittir. Müşteri, işbu maddede bahsi geçen verilerin kullanımı ve Sistem’e aktarımı için gerekli onayları almış olduğunu kabul eder.

İşbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmet herhangi bir şekilde ödeme hizmeti olmayıp, Şirket tarafından Müşteri’ye tahsilatların yönetilmesi için bir sistem sunulmaktadır.

Madde 4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1 Müşteri, Sistem’den faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Sistem'e erişim sağlanamaması ve bundan doğabilecek sonuçlardan Şirket sorumlu değildir.

4.2 Müşteri, muhtelif zamanlarda Sistem'i kullanması için üçüncü bir kişiyi ve/veya kişileri (“Yetkilendirilmiş Kullanıcı”) yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın kim olacağı ve Sistem kapsamındaki yetki seviyesi Müşteri tarafından belirlenecektir. Müşteri, Yetkilendirilmiş Kullancılar’ın Sistem’i kullanmasından sorumlu olup Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Sistem'e erişimini her zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Sistem’e erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Müşteri ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı arasında Sistem’e erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Sistem'e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Müşteri verecektir.

4.3 Müşteri hesabının taraflardan birinin isteği üzerine sona erdirilmesi durumunda Müşteri'nin Sistem'de yer alan ve oluşturulan tüm bilgileri (kredi/banka kartı bilgileri hariç) XLS/XLSX formatında dışarıya aktarılarak Müşteri'nin Sistem'de kayıtlı e-posta adresine gönderilir. Şirket'in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Müşteri hesabının açılmasını reddetme, mevcut bir hesabı askıya alma ve sonlandırma hakkı saklıdır.

4.4 Müşteri'nin belirlediği Yetkilendirilmiş Kullanıcı Sistem'e erişimi e-posta adresi ve şifresini kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Müşteri sorumlu olacak olup, Sistem üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Müşteri tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Müşteri’ye ait olacaktır. Müşteri Yetkilendirilmiş Kullanıcı'ya ait hesabın, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

4.5 Müşteri, Sistem'i yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Sistem’e ilişkin olarak Sistem’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Sistem'i üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Müşteri bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

4.6 Kullanıcılar’dan tahsilat yapılması için gerekli olan her türlü ödeme bilgisi ve sair Kullanıcı bilgileri de dahil olmak üzere Müşteri tarafından Sistem'e aktarılan her türlü içerik (“İçerik”) Müşteri’nin mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir. Hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğu, bağış ve aidat makbuzlarının hazırlanıp, ilgili kişilere ulaştırılması, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Aidat ve bağış işlemleri, yardım toplama kanunu, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması, Sistem’den faydalanılması ve Kullanıcı bilgilerinin Sistem’den faydalanmak için kullanılması için Kullanıcılar’dan gerekli izinlerin alınması münhasıran Müşteri’nin sorumluluğundadır. Şirket, bu kapsamda Kullanıcılar da dahil üçüncü kişilerce iletilecek herhangi bir iddia veya talebin muhatabı olmadığını, bu iddia ve taleplerin kendisine yönlendirileceğini kabul eder. Müşteri, Şirket’in yasal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i Sistem’den silebileceğini ve/veya Müşteri ile paylaşamayacağını ve Şirket’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

4.7 Müşteri, Sistem’i kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Sistem içinde veya fonzip.com adresinde belirtilecektir.

4.8 Müşteri’ye Sistem üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Müşteri bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Müşteri, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Sistem'in amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Müşteri, Sistem üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in Sistem üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Sistem’in kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.9 Şirket, işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklikler Müşteri’nin bir sonraki kullanım dönemi ile birlikte yürürlüğe girecektir. Şirket bir sonraki kullanım döneminde yürürlüğe girecek değişiklikler hakkında bir sonraki kullanım dönemi başlamadan en az 5 gün öncesinde sistem içinden bilgilendirme yapacak ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı’ların kayıtlı e-posta adreslerine bildirim yapacaktır. Müşteri’nin söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Fonzip sistemi içindeki Üyelik ve Ödeme Tercihleri menüsünden Üyeliği Durdur butonunu kullanarak üyeliğin bir sonraki kullanım döneminde yenilenmemesini sağlaması gerekir.

4.10 Müşteri, Müşteri hesabını ve işbu Sözleşme ile Sistem kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

4.11 Müşteri’nin işbu Sözleşme ve Sistem kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Müşteri’nin üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi sona erdirme hakkına sahip olacaktır.

Madde 5. Ücretler ve Ödeme Koşulları

5.1 Müşteri Sistem’den ancak Sistem’de beyan edilen ücretleri yine Sistem’de beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

5.2 Müşteri, Sistem'i www.fonzip.com adresinde belirtilecek süre boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Müşteri deneme süresi bitmeden önce üyeliğinin hangi ücretli üyelik tipinde devam edeceğini Sistem içinden kendi belirleyebilir, Müşteri’nin bir seçim yapmaması durumunda üyelik otomatik olarak sonlanacaktır. Müşteri ücretli üyelik süresince üyelik paketine dair değişiklikleri Sistem içinden gerçekleştirebilir. Sistem’e ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Müşteri’nin üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Müşteri’nin kullanım döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni kullanım döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır.

5.3 Müşteri takvim ayına göre uygulanan kullanım dönemi bitimine kadar bir sonraki kullanım döneminde üyeliğin yenilenmemesini Sistem içerisindeki Üyeliği Durdur butonu ile gerçekleştirmezse her kullanım dönemi bitiminde Müşteri’nin üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.

5.4 Şirket, kullanım dönemlerinin sonunda kullanım ücretlerine ilişkin faturayı oluşturacak ve Müşteri Sistem içinden bu faturalara ulaşabilecektir. Kullanıcı, faturadaki ilgili tutarı yine faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Müşteri sorumludur. Faturaların belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda Müşteri’nin üyeliğinin bir sonraki kullanım dönemi için otomatik yenilenmesi Sistem tarafından durdurulabilir. Sonrasında Müşterinin yaptığı ödemeler neticesinde son ödeme tarihi geçmiş borcu olmaması ve Müşteri tarafından Sistem içerisinden Üyeliği Durdur butonuna basılmamış olması durumunda Müşteri’nin ücretli üyelik paketi kaldığı yerden yeniden otomatik olarak yenilenir.

5.5 Sistem kullanımının ücretlendirilmesi iş bu sözleşmenin eki ile belirlenmediği sürece Sistem'de veya www.fonzip.com adresinde belirlenmektedir.

Madde 6. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1 Sistem üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri'ye Sistem’i kullanmak üzere dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Sistem’e ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Sistem’e
ilişkin hakların ve menfaatlerin Müşteri’ye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında Şirket’e Müşteri’nin Sistem’e erişimi, Sistem’i kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir. (BDDK lisanslı ödeme servisi ve E-posta servisi sağlayıcıları gibi)

6.2 Müşteri, hiçbir şekilde ve nedenle Sistem’i kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Sistem üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Sistem’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir.

Madde 7. Sorumluluğun Kısıtlanması

7.1 Sistem'in, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in Sistem, yazılım ve içeriğin tamlığı ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Müşteri, Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Müşteri verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket Sistem’in kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Sistem’in 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Sistem’e erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Müşteri, Sistem'e erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, Müşteri’nin erişim kesintisi yaşadığı süreyi aylık kullanım süresine oranlayarak bu oranı Müşteri’nin talebi halinde misli ile aylık kullanım faturasına indirim olarak yansıtır. Hesaplanan indirim tutarının fatura tutarından büyük olması halinde bir sonraki ay yansıtılır. Sözleşmenin bir sonraki kullanım döneminde yenilenmemesi durumunda ise fatura karşılığında kuruma ödenir.

7.2 Müşteri ve Kullanıcıları, yükledı̇ğı̇ ı̇çerı̇kler ı̇le Sistem’in kullanımından münhasıran sorumludur. Müşteri, fı̇krı̇ mülkı̇yet ı̇hlallerı̇, ı̇çerı̇k, uygulama ve Sistem’ı̇n kullanımına ı̇lı̇şkı̇n olarak üçüncü kı̇şı̇ler tarafından ı̇letı̇lebı̇lecek her türlü ı̇ddı̇a ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretlerı̇ de dahı̇l olmak üzere) şı̇rket’ı̇ berı̇ kıldığını kabul eder.

7.3 Taraflar Mahkeme tarafından hükmedilen yalnızca karşı tarafın ağır kusur ve kastından doğan zarardan sorumludur.

Madde 8. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

8.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

8.2 Müşteri işbu Sözleşme’yi Sistem içerisindeki paneli kullanarak bir sonraki kullanım döneminde üyeliğin yenilenmesini durdurarak tek taraflı sona erdirebilir. Şirket ise Müşteri’ye 1 (bir) hafta önceden yapacağı dijital bildirimle Müşteri’nin sözleşmesini bir sonraki kullanım döneminde yenilenmesi durdurarak sözleşmeyi tek taraflı sonlandırabilir.

8.3 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Müşteri tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Müşteri statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Müşteri’nin yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

8.4 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Müşteri, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Sistem’i kullanamayacaktır.

Madde 9. Muhtelif Hükümler

9.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

9.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

9.3 Müşteri ile kayıt olurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla veya Sistem’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve Sistem'i bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Müşteri’nin sorumluluğundadır.

9.4 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.